top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met de advocaten van advocatenkantoor Vandenbussche&Deman.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst, behoudens andersluidend schriftelijk beding, uitsluitend wordt beheerst door deze voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de eventuele voorwaarden van de medecontractant.

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van de overeenkomst tussen partijen.

 

2. De advocaten van het advocatenkantoor Vandenbussche&Deman regelen op zelfstandige wijze hun interne taakverdeling en kunnen opdrachten verdelen onder elkaar.

Zij kunnen indien nodig beroep doen op derden zoals gerechtsdeurwaarders, buitenlandse advocaten/juristen, technische deskundigen of vertalers. De cliënten aanvaarden de keuze van de advocaten van advocatenkantoor Vandenbussche&Deman op dit vlak.

De prestaties van de advocaten van advocatenkantoor Vandenbussche&Deman betreffen een middelenverbintenis.

 

3. De advocaten van het advocatenkantoor Vandenbussche&Deman rekenen hun werkzaamheden aan door facturatie van ereloon en kosten.

3.1 De staat van kosten en ereloon van een advocaat bevatten: de “kantoorkosten”, de “gerechtskosten en de uitgaven” en het “ereloon”.

- De “kantoorkosten” van de advocaat worden berekend volgens onderstaande tabel:

Kosten                                                                                                excl. btw             btw (21%)           incl. btw

Dossieropening (forfait)                                                                   60,00 euro          12,60 euro         72,60 euro

Afsluiten, facturatie en archiveren (forfait)                                    60,00 euro          12,60 euro          72,60 euro

Briefwisseling & dactylografie & facturatie (per blz)                     10,00 euro            2,10 euro         12,10 euro

Aangetekende brief (per stuk) te vermeerderen

met kostprijs per bladzijde aan 10,00 euro meer btw

vanaf tweede bladzijde                                                                   18,50 euro            3,88 euro          22,38 euro

Verwerken inkomende post (per stuk)                                             5,00 euro            1,05 euro            6,05 euro

Verplaatsingskosten (per km)                                                          0,60 euro            0,13 euro            0,73 euro

Verplaatsingskosten (minimum : forfait)                                       15,00 euro            3,15 euro          18,15 euro

IT & communicatie & telefonie (minimum forfait :

indien in een dossier meer dan 15 minuten telefonie

geboekt wordt gelden de uurtarieven )                                          25,00 euro            5,25 euro         30,25 euro

Fotokopieën (per fotokopie)                                                            0,25 euro            0,05 euro            0,30 euro

- De “gerechtskosten en de uitgaven” zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.

- Het “ereloon” is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Het ereloon wordt aangerekend onder de vorm van een uurtarief, zoals deze blijkt uit timesheets die de advocaat zal bijhouden.

Het basisuurtarief bedraagt 140,00 € excl. BTW per uur (d.i. 169,40 € incl. BTW per uur). Dit uurtarief kan wijzigen naargelang de aard van de prestaties, de vereiste specialisatie, de inzet en de spoedeisendheid. Indien een zaak met succes wordt afgehandeld kan bovenop het uurtarief een succesfee worden aangerekend die wordt berekend ofwel op een percentage van maximaal 20 procent van de gerecupereerde, dan wel uitgespaarde bedragen, ofwel de gerecupereerde bedragen aan rentes, schadebedingen en rechtsplegingsvergoedingen, telkens meer BTW. Deze berekeningswijze wordt enkel gehanteerd indien het resultaat hoger is dan het geval zou zijn bij het hanteren van het uurtarief meer de administratieve kosten.

3.2 Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief (21%).

3.3 Voor iedere verstuurde brief zal een prestatie van minstens 6 minuten worden aangerekend.

3.4 Bij een gunstig resultaat is het Kantoor gerechtigd om een succesvergoeding in rekening te brengen (zie ook hoger).

3.5 De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere (niet-gedetailleerde) voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. Deze voorschotten worden gefactureerd en hierop wordt 21% BTW aangerekend. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

3.6 Tenzij anders wordt bepaald, betaalt de cliënt de voorschotten en de eindstaat van kosten en erelonen van de advocaat binnen acht dagen na factuurdatum.

3.7 De kosten en erelonen zijn uitsluitend betaalbaar op de maatschappelijke zetel van het kantoor te Harelbeke.

3.8 Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat dan moet hij deze binnen de veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

3.9 Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12% op het factuurbedrag met een minimum van 250,00 €. Het niet betalen van de factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar ongeacht hun vervaldag.

3.10 In geval van wanbetaling behoudt advocatenkantoor Vandenbussche&Deman zich het recht voor hetzij de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de cliënt te schorsen, hetzij de integrale samenwerking met de cliënt meteen te beëindigen, zonder dat advocatenkantoor Vandenbussche&Deman daardoor tot enige vergoeding gehouden kan zijn voor de schade die de cliënt daardoor zou lijden.

4. In geval van betwisting zijn ratione loci uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen (afdeling Kortrijk) bevoegd, tenzij de advocatenkantoor Vandenbussche&Deman een andere rechtbank verkiest.

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

5. Het advocatenkantoor Vandenbussche&Deman mag van de bedragen die zij op haar derdenrekening voor de cliënt ontvangt, de sommen inhouden die de cliënt haar nog verschuldigd is. Het kantoor bericht de cliënt hiervan.

 

6. Alle door de advocaten van advocatenkantoor Vandenbussche&Deman gemaakte adviezen, contracten, conclusies en alle overige documenten ongeacht in welke vorm, kunnen niet door de cliënt of door derden gebruikt of bewerkt worden, behoudens met uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege advocatenkantoor Vandenbussche&Deman.

 

7. Iedere partij kan de overeenkomst ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering beëindigen. De cliënt dient dan alle door advocatenkantoor Vandenbussche&Deman geleverde prestaties en kosten meteen te voldoen.

Advocatenkantoor Vandenbussche&Deman is nooit aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

 

8. Advocatenkantoor Vandenbussche&Deman archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit voor een periode van vijf jaar. Daarna heeft Advocatenkantoor Vandenbussche&Deman het recht om het dossier te vernietigen.

bottom of page