top of page

PRIVACY POLICY

 

1. WIE?

 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman, met als contactpersoon Wim Vandenbussche (wim.vandenbussche@adv-vd.be).

 

Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman” leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

2. WELKE GEGEVENS?

 

- Via het contactformulier op de website:

Uw naam, voornaam, e-mailadres en uw bericht.

 

- In het kader van het uitvoeren van een opdracht:

“Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman” verklaart niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van haar opdracht/contractuele prestaties en ter voldoening van haar wettelijke verplichtingen.  Hierbij zijn volgende gegevens inbegrepen (en niet beperkt tot deze opsomming) :

 

  • Contactgegevens;

  • Facturatiegegevens;

  • Gegevens die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie, toestand, professionele activiteit,…

  • Bewijsstukken voor uw dossier;

  • Procedurestukken en vonnissen/arresten;

  • Correspondentie

 

Het is mogelijk dat hierbij gevoelige persoonsgegevens worden bewaard die betrekking hebben op gezondheid, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, ras, gerechtelijk verleden, biometrische gegevens.

 

Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen en financiële gegevens worden bewaard.

 

“Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman” draagt dataminimalisatie hoog in het vaandel en zal er op toezien dat niet meer gegevens dan nodig worden verzameld.

 

Deze gegevens kunnen zowel opgevraagd of verkregen worden bij de cliënt zelf, bij verschillende overheidsinstanties, bij gerechtsdeurwaarders, bij confraters,…

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

 

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken. Wij maken thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens: IT-partner, cloud-based kantoorsoftware met Europese datacenters, e-mailclient, boekhouders, telefoonservice- en internetmaatschappij,…

 

Eveneens kunnen in het kader van de uitvoering van de opdracht gegevens gedeeld worden met de partijen in de procedure of hun raadsman, de rechtbank, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtsexperts en overheidsinstanties.

 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarenboven is een advocaat gebonden aan een strikt bepaald beroepsgeheim. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers.

  

De persoonsgegevens worden door “Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman” en de gebruiker.

 

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 

Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Hierbij werd zowel aandacht besteedt aan de fysieke beveiliging van het gebouw, de beveiliging van het computersysteem als aan awareness van de verschillende advocaten en administratieve medewerkers.

 

In geen geval kan “Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

 

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman” met uw persoonsgegevens maken.

 

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Advocatenkantoor advocatenkantoor Vandenbussche & Deman. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.2 Recht van verzet

 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.5 Uitoefening van uw rechten

 

U kan uw rechten uitoefenen door “Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar wim.vandenbussche@adv-vd.be, per post naar 8530 Harelbeke-Tuinstraat 37 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.6 Automatische beslissingen en profiling

 

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Advocatenkantoor Vandenbussche&Deman” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.7 Recht om klacht in te dienen

 

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

6. HYPERLINKS

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Advocatenkantoor Vandenbussche&Deman” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

7. WIJZIGINGEN

 

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

bottom of page